op deze website gelden de volgende

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepasselijkheid, aanvaarding en wijziging voorwaarden
De onderhavige website – haar onderdelen en de daarop aangeboden diensten – (“Website“) is eigendom van en wordt aangeboden door NL Film en TV B.V. of één van haar dochtermaatschappijen (“NL Film”).

Op de Website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden“) van toepassing. Door de Website te bezoeken en/of gebruiken, aanvaardt de gebruiker van de Website ( “Gebruiker(s) / ‘je’”) de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy en de Cookie Policy (tezamen: “Voorwaarden”). De Privacy Policy en Cookie Policy maken integraal onderdeel uit van de Gebruiksvoorwaarden.

NL Film heeft het recht de Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en zal deze wijzigingen op de Website publiceren. NL Film raadt daarom aan de Website en Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien je gebruik blijft maken van de Website, ga je akkoord met de gewijzigde Voorwaarden.

2. Intellectuele Eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) Website, waaronder de teksten, beelden, fragmenten, foto’s, merken, logo’s, geluiden en onderliggende software, berusten uitsluitend en exclusief bij NL Film en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van NL Film (en haar Licentiegevers) is het niet toegestaan om (delen van) de (inhoud en vormgeving van de) Website geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook (dus óók niet als de bron wordt vermeld).

Voor zover Gebruiker op of via de Website teksten, beelden, fragmenten en/of andere content aanlevert (“Bijdrage”), garandeert Gebruiker dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en Gebruiker vrijwaart NL Film derhalve voor aanspraken van derden.

Mocht Gebruiker op de hoogte zijn van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de Website dan verzoekt NL Film om contact met haar op te nemen. NL Film heeft het recht dergelijke inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

3. Functioneren en gebruik van de Website
NL Film besteedt veel aandacht en zorg aan (de inhoud van) de Website. NL Film streeft er voorts naar de Website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de Website (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken. NL Film geeft geen enkele garantie voor het functioneren van de Website. De exploitatie van de Website (of onderdelen daarvan) kan worden aangepast, beëindigd en/of aan derden worden overgedragen of uitbesteed. NL Film spant zich in om de weergegeven informatie op de Website nauwkeurig, juist en volledig te laten zijn, maar doet terzake geen garanties.

Gebruiker dient zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig websitegebruiker verwacht mag worden. Gebruiker mag onder meer andere Gebruiker(s) niet hinderen of schade toebrengen. Indien via (een onderdeel van) de Website kan worden gecommuniceerd, is het Gebruiker niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de Website. Het is Gebruiker tevens niet toegestaan virussen, spam, malware, zoek- en/of indexeringsmiddelen (zoals robots/spiders) of schadelijke programmatuur via deze Website te verspreiden, gebruiken of anderszins beschikbaar te stellen. Het is Gebruiker voorts niet toegestaan om de Website (of gedeelten hiervan) te wijzigen of aan te passen noch om de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen dan wel te kraken.

4. Garantie en Aansprakelijkheid
Aan de Website, haar onderdelen en de diensten die via de Website worden aangeboden kunnen door Gebruiker geen rechten worden ontleend.

Behoudens opzet of grove schuld van NL Film, is NL Film niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Website, zoals vanwege: (i) bezoek aan de Website; (ii) gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website; (iii) enige onjuistheden/onvolledigheden (in informatie) op de Website; (iv) een wijziging in de Website of de Voorwaarden; en/of (v) het afgaan op of gebruik van informatie op de Website.
NL Film is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan, gederfde winst, geleden verliezen, gemaakte kosten en/of verlies van goodwill.

5. Links naar andere websites
De Website bevat (hyper)links of verwijzingen naar andere websites van derden, zoals Facebook, YouTube of Vimeo. Dit betekent niet noodzakelijk dat NL Film deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. De inhoud van de website van derden, maakt geen onderdeel uit van de inhoud van de Website. NL Film is niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Vragen?

Contact